Χώρος – Χρώμα – Χώρα

Διαγωνισμός και έκθεση Τέχνης για Νέους από το «Πρόγραμμα Καλών Τεχνών» που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire

«Γιατί το σπίτι μας είναι η δική μας γωνιά του κόσμου»
Gaston Bachelard, «Η Ποιητική του Χώρου», 1958

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 το «Πρόγραμμα Καλών Τεχνών», που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, διοργανώνει ένα διαγωνισμό για νέους, μία εικαστική έκθεση καθώς και ημερίδα με επίκεντρο την ενίσχυση της δημοκρατικότητας μέσα από την τέχνη.

Διαγωνισμός τέχνης για νέους ηλικίας από 17 έως 21 ετών (αποκλείονται νέοι που ήδη φοιτούν στην ανώτατη εκπαίδευση), στον οποίο θα αναδειχθούν 3 νικητές που θα λάβουν μερική υποτροφία για το πρόγραμμα Καλών Τεχνών, BA (Hons) in Fine Art, που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire.

Εικαστική έκθεση με είκοσι πέντε επιλεγμένα έργα νέων και ανάρτηση όλων των συμμετοχών στην ιστοσελίδα του προγράμματος (περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα).

Ημερίδα με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και νέων και με θέμα τη δημοκρατικότητα στην εκπαίδευση και το ρόλο της τέχνης σε αυτήν τη διαδικασία (περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα).

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες θα αναδειχθούν οι απόψεις των νέων για ένα θέμα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ύπαρξη ή μη της δημοκρατίας, καθώς και με τις έντονες αλλαγές και τους προβληματισμούς λόγω των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών μεταβολών. Με την τέχνη τους θα προβάλουν τα δικά τους πιστεύω, θα βρουν τη δική τους φωνή, θα ενδυναμώσουν τη δημοκρατική τους συνείδηση και θα βιώσουν την εμπλοκή τους στα κοινά. Η δράση αυτή θα τους δώσει την ευκαιρία να κοινοποιήσουν τις ανησυχίες τους ως αποτέλεσμα ενός κριτικού τρόπου σκέψης μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Πληροφορίες Διαγωνισμού
Η θεματική του διαγωνισμού και της εικαστικής έκθεσης θα εστιάζει στις πολλαπλές έννοιες των κοινωνικών γεωγραφιών της «οικίας». Η έννοια του σπιτιού, της εστίας, της οικίας και της πατρίδας, είναι τόσο προσωπική όσο και οικουμενική. Στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί η αλληγορία ως αφετηρία εξερεύνησης των πολλαπλών εννοιών του σπιτιού, έννοιες που παρουσιάζονται σήμερα ως κάτι το ασαφές και έντονα φορτισμένο λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων και συνθηκών. Άλλωστε, το «σπίτι» μπορεί μεταφορικά να αντιπροσωπεύει ένα κτίριο, ένα κοινωνικό σύνολο, μια πατρίδα ή μία συνεργασία μεταξύ ανθρώπινων ομάδων.

Μερικές κατευθύνσεις στις οποίες στοχεύει να επικεντρωθεί ο διαγωνισμός και κατ’ επέκταση η έκθεση είναι:
• Η «οικία» ως ένας πολιτισμικός χώρος, ένας τόπος όπου η ταυτότητα διαμορφώνεται.
• Ο ιδιωτικός χώρος του σπιτιού και ο δημόσιος χώρος της πόλης. Το σπίτι ως μία σφαίρα του ιδιωτικού σε αντίθεση με το δημόσιο.
• Η «οικία», το σπίτι ως πατρίδα. Η πατρίδα ως παράγοντας που διαμορφώνει την αίσθηση ταυτότητάς μας, το πού ανήκουμε και το σπίτι μακριά από την πατρίδα.
• Προβληματισμός σχετικά με τις αποτυχίες των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων (π.χ. καπιταλισμός) και του πολέμου, που αφήνουν κτίρια και σπίτια ερειπωμένα και χώρους αχρησιμοποίητους.
• Η έλλειψη στέγης.
• Η κατανόηση της «οικίας» ως φυσικό τοπίο, δηλαδή, όχι μόνο ως ανθρώπινο περιβάλλον αλλά και αυτό των ζώων και των φυτών.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από Δευτέρα 26/11/2012 έως και Παρασκευή 15/03/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες και για πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/
ή να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Χατζηπαναγή,

hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +357 22 842 522

Space – Shade – State   

Competition and Art Exhibition for Young people

Organized by the Programme of ‘Fine Art’ offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire.

For our house is our corner of the world

Gaston Bachelard, The Poetics of Space, 1958

The Programme of ‘Fine Art’ offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire is organizing in the academic year 2012- 2013 a competition for young people, an exhibition and a symposium that will deal with the processes of democratic empowerment through art.

  • A competition for young people aged between 17 and 21 (university students are excluded), in which the 3 top winners will receive a partial scholarship to the [BA (Hons) Fine Art Programme] offered at the University of Nicosia in collaboration with the University of Hertfordshire.
  • An exhibition of twenty five of the submitted works that will be selected and presentation of all the submissions on the course website.
  • A Symposium in which academics, educators and young people will participate and which will deal with democratic practices in education and the role of art in this process (participants will be given a certificate of attendance).

Through these activities the views of young people will be presented on a topic that is inextricably linked with the existence or absence of democracy, as well as with the intense changes and concerns due to the current political and social changes. Through their art young people will project their own views, find their own voice, strengthen their democratic consciousness and experience their involvement in the public sphere. These actions will give them the opportunity to communicate their concerns as the result of a process of critical thinking through artistic creation.

Competition Information

The thematic of this competition and art exhibition will deal with the multiple understandings of the notion of ‘home’. The concept of home is both personal and universal. The competition uses the allegory as a starting point for exploring the multiple notions of the home, which today appear as something ambiguous and intensely charged due to particular sociopolitical conditions. The ‘home’ after all can metaphorically represent a building, a commonality, a homeland or an affiliation between groups of people.

  • The ‘home’ as a cultural space – a place where identity is formed.
  • The domestic and public space of the city. The home as a realm which is something different to the public realm.
  • The ‘home’ is also homeland. The homeland as a factor that transforms our sense of identity and where we belong and the idea of home away from the homeland.
  • Reflection on the failures of contemporary economical systems (e.g. capitalism) and of war, which both leave buildings and homes empty and spaces unutilized.
  • Homelessness.
  • The understanding of ‘home’ as natural environment; therefore, not only as a human habitat and environment, but also of animals and plants.

Duration of Competition: Monday 26/11/2012 to Friday 15/03/2013

For more information please visit,

https://fineartcourseuhcy.wordpress.com/

Or contact Mr Yiannis Hadjipanayis,

hadjipanayis.i@intercollege.ac.cy, +35722842522

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s